ھر شبکه کامپيوتری می بايست با توجه به شرايط و سياست ھای ھـر سـازمان ، طراحـی و در ادامه پياده سازی گردد .شبکه ھا ی کـامپيوتری زيرسـاخت لازم بـرای اسـتفاده از منـابع فيزيکـی و منطقـی را در يـک سازمان در جهت حرکت چرخه تجارت فراھم می نمايند . بديھی است در صورتی که زيرساخت فوق به درسـتی طراحـی نگـردد، در زمـان اسـتفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و باید ھزينه زيادی به منظور نگھداری و تغییر آن صرف گردد.

پس از اتمـام مراحـل طراحـی ، امکـان پيـاده سـازی شـبکه بـا توجـه بـه برنامه فراھم می گردد.

در زمان طراحی زیرساخت شبکه ، سوالهای زیادی پیش میاید !!!

برای طراحی زیرساخت شبکه از کجا می بايست شروع کرد ؟

چه پارامترھائی را می بايست در نظر گرفت ؟

ھدف از برپاسازی و طراحی زیرساخت شبکه چيست ؟

انتطار کاربران از يک شبکه چيست ؟

آيا شبکه موجود ارتقاء می يابد و يا يک شبکه از ابتدا طراحی می گردد ؟

چه سرويس ھا و خدماتی بر روی شبکه، ارائه خواھد شد ؟

قبل از طراحی فيزيکی شبکه ، می بايست در ابتدا و بر اسـاس يـک فرآينـد دقیق ، خواسـته ھـا شناسـائی و بررسی گردد. چرا قصد ايجاد شبکه را داريم و اين شبکه می بايست چه سرويس ھا و خدماتی را ارائه نمايد ؟ بـه چـه منـابعی نيار می باشد ؟ برای تامين سرويس ھا و خدمات مورد نظر اکثريت کاربران ، چـه اقـداماتی مـی بايـست انجـام داد ؟ در ادامه می بايست به مواردی ھمچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه ، سرعت شبکه و از ھمه مھم تر، مسائل امنيتی شبکه پرداخته گردد.

ھر يک از مسائل فوق ، تاثير خاص خود را در طراحی منطقی يک شـبکه بـه دنبـال خواھنـد داشت .يکی ديگر از پارامترھائی که معمولا از طرف مديريت سازمان دنبال و به آن اھميت داده می شود ، ھزينه نھائی برپاسازی شبکه است . بنابراين لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نيز توجه نمود . در صورتی که قصد ايجاد يک شبکه و تھيه نرم افزارھای جديدی وجود داشته باشد ، زمان زيادی صرف بررسی توانمندی نرم افزارھا ، ھزينه ھای مستقيم و غير مستقيم آنان خواھد شد.

در برخی موارد ممکن است تصميم گرفته شود که از خريد نرم افزارھای جديد صرفنظر نموده و نـرم افزارھـای قـديمی را ارتقاء داد در اين رابطه ممکن است بتوان از يک بسته نرم افراری به عنوان گزينه ای جايگزين در ارتبـاط بـا برنامـه ھای قديمی نيز استفاده نمود.

در صورتی که می توان با اعمال تغييراتی اندک و ترجمه کد منبـع برنامـه ، امکـان اجـرای برنامه را بر روی يک سيستم عامل جديد فراھم نمود ، قطعا” ھزينه مورد نظر بمراتب کمتر از حـالتی اسـت کـه برنامـه از ابتدا و متناسب با خواسته ھای جديد ، بازنويسی گردد.

شناسـائی نقـاط حـساس و بحرانی (در حد امکان ) ، کاھش ترافيک موجود با ارائه مسيرھای متعدد به منابع و تامين سرويس دھندگان متعددی که مسئوليت پاسخگوئی به داده ھای مھم با ھدف تامين balancing Load را دارا می باشند ، نمونه ھائی از مسائل مهم دیگر می باشد .برای برنامه ريزی در خصوص طراحی زیرساخت شبکه به طور منطقی می بايست به عواملی ديگر نيـز توجـه و در خـصوص آنـان تعيين تکليف شود : سرويس گيرندگان، چه افرادی می باشند؟ نياز واقعی آنان چيست ؟چگونه از نيـاز آنـان آگـاھی پيـدا کـرده ايـد ؟ آيـا اطالعات جمع آوری شده معتبر است ؟

چه نوع سرويس ھا و يا خدماتی می بايست بر روی شبکه ارائه گردد؟

آيا در اين رابطه محدوديت ھای خاصی وجود دارد ؟

آيا قصد استفاده و پيکربندی يک فايروال بين شبکه ھـای محلـی وجـود دارد ؟

در صـورت وجـود فـايروال ، بـه منظـور استفاده از اينترنت به پيکربندی خاصی نياز می باشد؟

آيا صرفا” به کـاربران داخلـی شـبکه ، امکـان اسـتفاده از اينترنـت داده مـی شـود و يـا کـاربران خـارجی نيز می بايست قادر به دستيبابی شبکه باشند ؟

ھزينه دسـتيابی و ارائـه سـرويس ھـا و خـدمات بـه کـاربران خارجی از طريق اينترنت، چه ميزان است ؟

آيا تمامی کاربران شبکه مجاز به استفاده از سرويس پست الکترونيکـی می باشند ؟

کاربران شبکه ، امکان دستيابی به چه سـايت ھـائی را دارا خواھند بود؟

آيا سازمان شما دارای کاربرانی است که در منزل و يا محيط خارج از اداره مشغول به کار بـوده و لازم اسـت به شبکه از طريق ارتباط امن دستيابی نمايند ؟

يکی از موضوعات مھمی که امروزه مورد توجه اکثر سازمان ھـا مـی باشـد ، نحـوه تـامين امکـان دسـتيابی نامحـدود بـه اينترنت برای کاربران است. در صورتی که کاربران نيازمند مبادله نامه الکترونيکی با مشتريان سازمان و يا مـشاوران خـارج از شرکت می باشند ، می بايست ترافيک موجود را از طريق يک برنامه فيلتر محتـوا و يـا فـايروال انجـام و بـه کمـک نـرم افزارھائی که حفاظت لازم در مقابل ويروس ھا و بدافزارها را ارائه می نمايند ، عمليات تشخيص و پيشگيری از کد ھـای مخـرب و يـا فايل ضميمه آلوده را نيز انجام داد.

طراحان شبکه ھای کامپيوتری برای طراحی زیرساخت شبکه و پشتیبانی شبکه نيازمند تـامين الگوھـا و خواسته ھا متناسب با ماھيت عملياتی ھـر يـک از بخـش ھـای يـک سـازمان بـوده تـا بتواننـد سـرويس دھنـدگان را بـه درستی سازماندھی نموده و پھنای باند مناسب برای ھر يک از بخش ھای فوق را تامين و آن را در طرح شـبکه ، لحـاظ نمايند . مثالا در اکثر سازمان ھا ، بخش عمده ترافيک شبکه مربوط به واحد مھندسی است . بنـابراين در چنـين مـواردی لازم است امکانات مناسب در خصوص مبادله داده در چنين واحدھائی به درستی پيش بينی شود.