پشتیبانی سرویس ها

امروزه سازمان ها از سرويس‌هاي متعددي پشتيباني مي‌کنند که در مجموع کليه نيازهاي برنامه‌هاي کاربردي موجود در سازمان ها توسط اين سرويس‌ها بر‌آورده مي‌شود. در اين راستا سرويس هاي تحت شبکه شامل تمامي مشخصاتي است که براي ارائه سرويس هاي هدف سازمان و نيز عملياتي شدن كلية سرويس‌هاي آن مورد نياز مي باشد.

بدين ترتيب در ارتباط با اهداف کمي و کيفي سازمان ها و همراستا با سبد سرويس هاي تعيين شده در نظام کسب و کار سازمان ها، سرويس هاي تحت شبکه همواره مأموريت و نقش حياتي را بر عهده خواهند داشت.در اين راستا سطح مطلوبيت کيفي سرويس هاي تحت شبکه از لحاظ معماري، مشخصات فني، شاخص هاي عملکردي و … همواره مي تواند اثر بخشي و بهينگي سرويس هاي کسب و کاري سازمان را  به صورت چشم گيري افزايش دهد. 

 بدون شک استفاده از کارشناسان و مشاوران زبده‌ی خارج از سازمان، در امر بهبود روند کار سیستماتیک سازمانها، تأثیرات بسزایی داشته و موجبات هم افزایی فردی و گروهی را فراهم خواهد ساخت و به طور مشخص بهرهگیری از خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، خود فراهمآورنده يك رابطه تعاملی فزاينده است كه از بكارگيــری تخصصهای چندگانه نيروهای كار، برای حل مسائل و توانايی تركيب و پيوند تخصصهای موجود در شـبكههای کامپیوتری و هنر اداره آن شبكهها، پديد میآيد و در این راستا سازمانهایی كه در حیطه انفورماتیك و فناوری اطلاعات از همفكری مشاورین ذیصلاح استفاده میکرده اند، به موفقیتهای شگرفی نسبت به سازمانهای همرده خودكه به این موضوع توجه كافی نداشته اند، نایل گشتهاند.

شرکت طراحان گستر شبکه با برخورداری از تجربیات یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات بویژه در حوزه های زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات اعم از: زیرساختها و سرویسهای تحت شبکه، سامانه مبتنی بر متن باز (open source) ، سیستمهای فایروال، مباحث امنیت، کنترل پروژه و… آمادگی دارد در جهت پیشبرد كسب و كار و اهداف شركت‌ها و سازمان‌ها نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام نماید.

ازجمله حوزه‌های خدمات مشاوره می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مشاوره طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت شبكههای کامپیوتری
  • مشاوره در تولید نرم‌افزارهای متن باز (از مرحله نیازسنجی تا تست)
  • مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات: استراتژی و برنامه‌ریزی
  • نیازسنجی طرح‌های انفورماتیکی دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی
  • سرویسهای شبکه
  • ایمن‌سازی شبکه و استانداردهای امنیت اطلاعات
  • طراحی و نظارت بر پیاده سازی مراکز داده
  • نگهداری و بهینه‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری
  • تدوین استراتژی‌ و طرحهای جامع انفورماتیکی
  • مديريت پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات